top of page

Music Video

Uuule - toubou

Staff

-

Creative Director:Uuule / Tomoya Morohoshi

Film Director:Kazuki Takahashi

Dancer:Kasumi Sakurai

Art Director: Kanako Ichimori

AI Artist:Yuma Kishi

Editer:Yuma Matsuoka

Track Make & Recording : kafpk

bottom of page